Dzierżawa nieruchomości 71,09 ha

Dzierżawa nieruchomości 71,09 ha

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę nieruchomości. Szczegóły i dokładny opis do pobrania poniżej.

INFORMACJA
o wystosowaniu zaproszenia do składania ofert
na dzierżawę nieruchomości

Działając jako zarząd TOPLAND FOUR Sp. z o.o. z siedzibą w Łagowie
KRS0000601996 / NIP 7811922091
zapraszam do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej
niezabudowanej:
obręb Toporów, gmina Łagów, pow. świebodziński
działka nr 194 , nr KW ZG1S/00055061/4 o powierzchni 0,6055 ha
R: V 0,4039 ha, VI 0,216 ha;
działka nr 4/1 , nr KW ZG1S/00055090/6 o powierzchni 19,24 ha
R: IVb 3,0 ha, V 16,0 ha, Dr 0,24 ha;
i działka nr 3/4, nr KW ZG1S/00055090/6 o powierzchni 51,25 ha
R: IVa b 0,76ha, IVb 10,96ha, V 39,53 ha;
łącznie: 71,0955 ha

    Oferta powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać w szczególności:
1. Dokładne oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres,
adres kontaktowy email oraz nr telefonu),
2. Przedmiot oferty,
3. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy w kwocie netto za całą
nieruchomość,
4. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na poddanie się egzekucji w trybie art.
777§1 pkt.4 KPC obejmującej wydanie nieruchomości po zakończeniu dzierżawy,
5. Czytelny podpis oferenta osoby upoważnionej przez oferenta

Oferty należy składać na adres mailowy: biuro@goremproperty.pl
w terminie do 15.03.2023

Złożone oferty rozpoznawane będą pod kątem:
wysokości zaoferowanej kwoty,
czasu trwania dzierżawy
terminu płatności czynszu dzierżawnego.

Preferowane będą oferty opiewające na 5 letni okres trwania dzierżawy z opcją
przedpłaty czynszu dzierżawnego.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać pod
adresem: biuro@goremproperty.pl
W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wystosowanie zaproszenia do
składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami lub wyślij wiadomość poprzez formularz: