Dzierżawa nieruchomości 72,14 ha

Dzierżawa nieruchomości 72,14 ha

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę nieruchomości. Szczegóły i dokładny opis do pobrania poniżej.

INFORMACJA
o wystosowaniu zaproszenia do składania ofert
na dzierżawę nieruchomości

Działając jako zarząd TOPLAND FIVE Sp.z o.o. z siedzibą w Brodach
KRS0000602382/ NIP 7811922085
zapraszam do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej
niezabudowanej:
obręb Toporów, gmina Łagów, pow. świebodziński
działka nr 195 , nr KW ZG1S/00055062/1 o powierzchni 0,5593ha
R: V 0,3757 ha, VI 0,1836 ha;
działka nr 184/3 , nr KW ZG1S/00055091/3 o powierzchni 36,06 ha
R: IIIb 4,91 ha, IVb 2,56 ha, V 18,02 ha, VI 10,57 ha;
i działka nr 212/4, nr KW ZG1S/00055091/3 o powierzchni 35,5258 ha
R: IVa b 0,37ha, V 8,66ha, VI 26,4958 ha;
łącznie: 72,1451 ha

    Oferta powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać w szczególności:
1. Dokładne oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres,
adres kontaktowy email oraz nr telefonu),
2. Przedmiot oferty,
3. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy w kwocie netto za całą
nieruchomość,
4. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na poddanie się egzekucji w trybie art.
777§1 pkt.4 KPC obejmującej wydanie nieruchomości po zakończeniu dzierżawy,
5. Czytelny podpis oferenta osoby upoważnionej przez oferenta

Oferty należy składać na adres mailowy: biuro@goremproperty.pl
w terminie do 15.03.2023

Złożone oferty rozpoznawane będą pod kątem:
wysokości zaoferowanej kwoty,
czasu trwania dzierżawy
terminu płatności czynszu dzierżawnego.

Preferowane będą oferty opiewające na 5 letni okres trwania dzierżawy z opcją
przedpłaty czynszu dzierżawnego.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać pod
adresem: biuro@goremproperty.pl
W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wystosowanie zaproszenia do
składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami lub wyślij wiadomość poprzez formularz: